کد خطای پکیج مگاترم

کد خطای پکیج مگاترم :E0 کد خطای افت فشار آب مدار گرمایش .   : E1 کد خطای عدم تشکیل یا تشخیص شعله .   :EE کد خطای ان تی سی آب گرم مصرفی .   :E3 کد خطای ان تی سی رفت مدار گرمایش .   :E4 کد خطای انسداد دودکش ، خطای پرشر سوییچ دود .   :E5 کد خطای...

کد خطای پکیج باکسی

کد خطای پکیج باکسی ECCO 3   :E01 خطای تشکیل نشدن یا تشخیص ندادن شعله .   :E02 خطای فعال شدن کلید حرارتی این کد را نشان می دهد .   :E03 خطای مسدود شدن مسیر دود کش و فعال شدن ترموستات دود .   :E04 خطای دریافت سیگنال غیر معمولی به برد کنترل .  ...

کد خطای پکیج تاچی

کد خطای پکیج تاچی    :E1 ارور تشکیل نشدن شعله یا ثابت نشدن آن در دستگاه .   :E2 ارور گرم شدن بیش از اندازه مبدل از دمای استاندارد در ترموستات حد پکیج است .   :E3 ارور مشکل در تهویه پکیج ایجاد شده است .   :E4 ارور مشکل داشتن در عملکرد دستگاه به دلیل...