خطای پکیج بوش مدل کلاسیک

 :C1/60 ارور

کنترل کننده کار فن به درستی عمل نمی کند و سرعت فن تغییر می کند .

 :A4/60 ارور

دودکش دود نشت می کند و سنسور آن وارد مدار نمی شود .

 :C6/70 ارور

کنترل کننده کار فن وارد مدار نمی شود و در حال جرقه زدن کنتاک های آن باز می باشد .

 :E9/40 ارور

گرمای مبدل بیش از اندازه استاندارد و ترموستات حد وارد عمل شده است .

 :A4/70 ارور

خراب بودن سنسور دود دستگاه .

 :E2/40 50 ارور

سنسور ان تی سی آب گرم رادیاتور خراب است .

 :EA/50 ارور

مشعل یا برنر روشن نمی شود .

 :B1/50 60 ارور

موقعیت کلید کد خراب می باشد .

 :A7/ 60 70 ارور

خراب بودن یا قطع بودن سنسور حرارتی یا ان تی سی آب گرم مصرفی .

 :CE/40 50 60 ارور

با سرعت زیاد آب را در مبدل حرارتی گرم می کند .

 :A6/40 50 60 70 ارور

خارج شدن دود و گرما در محفظه احتراق امکان پذیر نیست و یا سنسور حرارتی نقص دارد .

خطای پکیج بوش مدل کامفورت

 

 :A2/C3 ارور

از محفظه احتراق دود نشت می کند .

 :A3 ارور

کار نکردن سنسور دمای دود .

 :A4 ارور

دود از کلاهک دود خارج می شود .

 :A6 ارور

سنسور دما در محفظه احتراق از کار افتاده است .

 :A7 ارور

سنسور دمای آب گرم مصرفی معیوب است .

 :A8 ارور

ارتباطات کلید کد قطع است .

 :A9 ارور

نصب نشدن صحیح سنسور دمای آب گرم مصرفی .

 :AD ارور

معیوب بودن سنسور مخزن .

 :B1 ارور

مشخص نبودن کلید کد .

 :CC ارور

سنسور دمای خارجی وصل نیست .

 :D4 ارور

تغییرا حرارتی شدید است .

 :D5 ارور

سنسور دمای خارجی معیوب است .

 :E2 ارور

سنسور دما در سیستم شوفاژ معیوب است .

 :E9 ارور

محدود کننده حرارت شوفاژ فعال است .

 :EA ارور

شعله مشعل روشن نمی شود .

 :EO/FO ارور

پکیج مشکل داخلی دارد .

 :F7 ارور

پکیج خاموش است ولی شعله دیده می شود .

 :FA ارور

بعد از قطع گاز باز هم شعله باقی می ماند .

 :FD ارور

دکمه راه اندازی دوباره به شکل اتفاقی بیشتر از ۳۰ ثانیه فشار داده شده است .

 :C1 ارور

در موقع کار دستگاه کنتاکت های دیفرانسیل از هم باز می شوند .

 :C6 ارور

بعد از روشن شدن پکیج کنتاکت های دیفرانسیل بسته نمی شوند .

 :D7 ارور

شعله پکیج در بیشترین حالت خود قرار نمی گیرد .

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام