کد خطای پکیج باکسی

ECCO 3

 

:E01 خطای

تشکیل نشدن یا تشخیص ندادن شعله .

 

:E02 خطای

فعال شدن کلید حرارتی این کد را نشان می دهد .

 

:E03 خطای

مسدود شدن مسیر دود کش و فعال شدن ترموستات دود .

 

:E04 خطای

دریافت سیگنال غیر معمولی به برد کنترل .

 

:E05 خطای

مسدود شدن دود کش و یا پرشر سوییچ هوا دچار مشکل شده است .

 

:E06 خطای

نرسیدن هوا به پکیج یا مسدود شدن مسیر دود کش .

 

:E08 خطای

ریست کردن بیش از ۵ بار در یک ساعت .

:E10 خطای

افت فشار آب مدار گرمایش و یا پرشر سوییچ آب باز می باشد .

 

:E25 خطای

افت بیش از حد دما به دلیل عدم گردش آب .

 

:E35 خطای

کمبود شعله اولیه و نرسیدن به سنسور .

 

:E43 خطای

اعلام شود . E38اگر در کمتر از ۹ دقیقه به طور متوالی ۶ بار کد

 

کدهای پکیج باکسی مدل لونا

 

:E01 خطای

قطع بودن گاز ورودی به دستگاه

 

:E02 خطای

فعال شدن کلید حرارتی .

 

:E03 خطای

پرشر سوییچ دود و مسدود شدن دودکش .

 

:E05 خطای

سنسور گرمایش معیوب است و مسدود بودن مدار گرمایش  و افزایش بیش از حد دما .

 

:E10 خطای

پرشر سوییچ آب باز است و افت فشار بار پکیج می باشد .

 

:E11 خطای

عدم عملکرد صحیح ترموستات حد در سیستم های گرما با دمای پایین یا گرمایش از کف .

 

:E25 خطای

افزایش بیش از حد دما .

 

:E31 خطای

قطع ارتباط بین صفحه نمایشگر دیجیتال با سنسور دمای محیطی .

 

:E35 خطای

عدم تشخیص یا تشکیل شعله .

کد خطای پکیج باکسی

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام