کد خطای پکیج بوتان

مدل کالداونیزیا و اپتیما

 

چراغ سبز ثابت :

در این حالت مشعل روشن است .

 

چراغ سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش :

دستگاه در حالت استند بای (آماده به کار) و عدم تقاضا قرار دارد .

 

چراغ چشمک زن ۵/۰ ثانیه روشن و ۵/۰ ثانیه خاموش :

 • اشکال در پرشر آب ( تا ده دقیقه ) و سپس چراغ قرمز ثابت می شود .
 • اشکال در پرشر دود ( تا ده دقیقه ) و سپس چراغ قرمز ثابت می گردد .
 • در حالت زمستانه وقتی آب به دمای تعیین شده می رسد .
 • قطع بودن ترموستات اتاقی در حالت زمستانه .

 

چراغ چشمک زن سریع :

ورود به محدوده سارا .

 

چراغ قرمز چشمک زن :

قطع بودن ترموستات حد .

 

چراغ قرمز ثابت :

 • ان تی سی گرمایش قطع است .
 • عدم تشکیل شعله .

ترموستات دود قطع است ( در پکیج های بدون فن ) .

 

چراغ زرد چشمک زن :

حالت حد اکثر توان گرمایش در کلید انتخاب فصل فعال شده است .

 

چراغ زرد ثابت :

ان تی سی مصرف قطع است .

 

کد های خطای بوتان مدل پارما و بیتا

 

چراغ سبز و قرمز ثابت :

اشکال در ان تی سی آب مصرف .

 

چراغ قرمز ۵/۰ ثانیه روشن ۵/۰ ثانیه خاموش :

قطع شدن ترموستات حد .

پارازیت شعله .

 

چراغ قرمز ۲/۰ ثانیه روشن ۲/۰ ثانیه خاموش :

اشکال در ان تی سی گرمایش .

 

چراغ سبز ۵/۰ ثانیه روشن ۵/۰ ثانیه خاموش :

 • قطع بودن پرشر آب .
 • قطع بودن پرشر دود .

 

کد خطای بوتان مدل پرلا و پرلاپرو

 

کد خطای E01 :

عدم تشکیل شعله .

 

کد خطای E02 :

عمل کردن ترموستات حد .

 

کد خطای E03 :

فعال شدن پرشر دود .

 

کد خطای E04 :

کمبود فشار آب مدار گرمایش .

 

کد خطای E06  :

ان تی سی آب گرم مصرفی قطع است .

 

کد خطای E07 :

ان تی سی آب گرمایش قطع است .

 

کد خطای E11 :

وجود شعله قبل از فرمان برد .

 

دما و چشمک زن :

 • عمل نمودن پرشر دود .
 • عمل نمودن ترموستات دود .
 • کافی نبودن فشار آب گرمایش .

 

ADJ :

تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش .

 

کد های خطای بوتان مدل CV

 

کد خطای E1 :

نبود شعله ، قطع گاز .

 

کد خطای E2 :

فعال شدن ترموستات حد .

 

کد خطای E3 :

عمل نمودن پرشر دود پس از ۲ دقیقه .

 

کد خطای E4 :

خطای مدولاتور شیر گاز .

کد خطای E5 :

اشکال در ان تی سی مدار گرمایش .

 

کد خطای E6 :

اشکال در ان تی سی مدار آب گرم مصرفی .

 

کد خطای E7 :

وصل بودن پرشر دود پیش از روشن شدن فن .

 

کد خطای E8 :

اشکال در ترموستات اتاقی .

 

کد خطای E9 :

افزایش دمای آب گرمایش بیش از ۹۵ درجه .

 

کد خطای E13 :

اشکال نرم افزاری برد .

 

کد خطای E15 :

اشکال در پرشر دود .

 

کد خطای E17 :

فعال شدن ترموستات دود .

کد خطای E25 :

یخ زدن مبدل اصلی .

 

کد خطای E27 :

اشکال در پرشر آب .

 

کد خطای E29 :

اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز .

 

کد خطای E99 :

خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه .

 

 

کد های خطای بوتان مدل روما

 

کد A01 :

حس نکردن شعله توسط حسگر .

 

کد A02 :

ترموستات حد عمل کرده است .

 

کد A03 :

پرشر دود عمل نموده است .

کد A04 :

اشکال در پرشر آب .

 

کد A05 :

خرابی برد .

 

کد A06 :

ان تی سی مصرف .

 

کد A07 :

ان تی سی گرمایش .

 

کد A11 :

حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده است .

 

کد ADJ :

تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش .

 

چشمک زن زمستانه / تابستانه با باز شدن آب :

اشکال در پرشر دود تا ۱۰ دقیقه .

 

چشمک زن زمستانه / تابستانه :

اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه .

 

کد خطای پکیج بوتان

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام