کد خطای پکیج تاچی

 

 :E1 ارور

تشکیل نشدن شعله یا ثابت نشدن آن در دستگاه .

 

:E2 ارور

گرم شدن بیش از اندازه مبدل از دمای استاندارد در ترموستات حد پکیج است .

 

:E3 ارور

مشکل در تهویه پکیج ایجاد شده است .

 

:E4 ارور

مشکل داشتن در عملکرد دستگاه به دلیل کمبود میزان آب پکیج .

 

:E6 ارور

مشکل در سنسور آب در مدار گرمایش .

 

:E7 ارور

نقص در حسگر سنسور آب گرم مصرفی .

 

خطاهای پکیج تاچی مدل اکو و استمارت در تیپ  

B

 

:E1 ارور

نقص در سیستم احتراق پکیج دارد .

 

:E2 ارور

نقص در سیستم تهویه پکیج دارد و پرشر فن در لحظه استارت اولیه فن وصل نمی شود .

 

:E3 ارور

وجود نقص در سیستم تهویه فن که در این حال بعد از پایان یافتن کار فن پرشر فن قطع نمی شود و به کار خود ادامه می دهد .

 

:E4 ارور

بیشتر از اندازه گرم شدن مبدل اصلی پکیج در ترموستات .

 

:E5 ارور

وجود مشکل در سنسور ان تی سی آب سرد ورودی به دستگاه .

 

:E6 ارور

وجود نقص در سنسور آب گرم مصرفی است .

 

:E7 ارور

وجود مشکل در سنسور آب مدار گرمایش می باشد .

 

:E8 ارور

نقص در خرابی اتصالات بین برد و دستگاه است .

 

:E9 ارور

به دلیل کم بودن آب دستگاه است .

 

کد خطا های پکیج تاچی در مدل اکو و اسمارت در تیپ

C و    D

 

:E1 ارور

در روند تهویه دستگاه مشکل ایجاد شده است .

 

:E2 ارور

مشکل داشتن در سنسور آب مدار گرمایش .

 

:E3 ارور

نقص در سنسور آب گرم مصرفی .

 

:E4 ارور

گرم شدن بیش از اندازه مبدل اصلی دستگاه در ترموستات حد .

 

:E5 ارور

نقص در مدار شیر گاز برقی .

 

:E6 ارور

نقص داشتن در سیستم احتراق پکیج .

 

: E9 ارور

مشکل داشتن در سیستم به علت ایجاد یخ زدگی در پکیج .

 

:EP ارور

کم بودن فشار در مدار گرمایش پکیج .

 

 

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام