کد خطای پکیج مگاترم

:E0 کد خطای

افت فشار آب مدار گرمایش .

 

: E1 کد خطای

عدم تشکیل یا تشخیص شعله .

 

:EE کد خطای

ان تی سی آب گرم مصرفی .

 

:E3 کد خطای

ان تی سی رفت مدار گرمایش .

 

:E4 کد خطای

انسداد دودکش ، خطای پرشر سوییچ دود .

 

:E5 کد خطای

انسداد دودکش ، خطای پرشر سوییچ دود .

 

:E6 کد خطای

حسگر شعله .

 

:E7 کد خطای

بالا رفتن دمای مدار گرمایش .

 

:E8 کد خطای

بالا رفتن دمای مدار رفت گرمایش ۸۵ درجه .

 

:E9 کد خطای

افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از ۹۵ درجه .

 

:EF کد خطای

دمای آب گرم مصرفی از ۸۵ درجه تجاوز نموده .

 

:EL کد خطای

سنسور آب سرد ورودی اشکال دارد .

 

:EC کد خطای

سوکت های روی برد یا برد کنترل .

کد خطای پکیج مگاترم

 

 

ورود به صفحه اصلی

ورود به اینستاگرام